Skoči na glavno vsebino
07 49 04 060
 

Svetovalna služba

Ime in priimek Delovno mesto Telefon Elektronska pošta
Daniela Janušič mag. socialnega dela 07 49 04 077
Sanja Vodopivec mag. prof. socialne pedagogike, mag. prof. inkluzivne pedagogike 07 49 04 067
Amanda Srpčič dipl. socialna pedagoginja (UN) 07 49 04 078
Vesna Perić univ. dipl. pedagoginja  

Socialna delavka Daniela Janušič v 2. in 3. razredu organizira in sodeluje pri izvedbi delavnic programa CAP, ki je namenjen preprečevanju in zmanjševanju nasilja med učenci. V tem šolskem letu bo socialna delavaka izvajala CAP delavnice tudi za učence 5. razredov.

Vodi postopek vpisa v 1. razred in nato v sodelovanju s psihologinjo in vzgojiteljicami razporedi otroke v oddelke.

Z razredniki po potrebi sodeluje pri oblikovanju skupin ob delitvi razredov in pri razporejanju ponavljalcev in prešolanih učencev v oddelke.

Vodi postopek in dokumentacijo izobraževanja na domu in skrbi za koordinacijo vseh udeleženih v postopku (učenca, starši, CSD Krško, šola).

Nudi pomoč pri integraciji romskih učencev v oddelke, tako staršem, učencem kot tudi učiteljem. Romskim staršem in učencem pomaga pri urejanju njihovih socialno-ekonomskih stisk in nabavi delovnih zvezkov. Spremlja delo romske pomočnice.

Skrbi za telesni, osebni in socialni razvoj učencev preko organizacije in koordinacije zdravniških pregledov in predavanj iz zdravstvene vzgoje.

Ureja potek vsakdanjega življenja in dela na šoli ter preko vodenja skupnosti učencev šole pridobiva mnenja o potrebah učencev na šoli.

Po potrebi sodeluje z različnimi zunanjimi institucijami, ki so vpletene v delo z in za otroke.

Je tudi skrbnica evidence učencev na šoli, ureja aplikacijo centralna evidenca in skrbi za prenos dokumentacije za vpisane in prešolane učence. Prosimo vas, da ji spremembo osebnih podatkov otroka (priimek, ime, naslov) sproti sporočate.

Pri socialni delavki Danieli Janušič se lahko oglasite vsak dan med 8. in 15. uro osebno ali po telefonu na številko 07-490-40-77.

 

Socialna in inkluzivna pedagoginja Sanja Vodopivec organizira in koordinira delo z učenci s posebnimi potrebami. Sodeluje pri identifikaciji OPP (otrok/mladostnikov s posebnimi VIZ potrebami); ob uvedbi postopkov usmerjanja zbira in ureja dokumentacijo; sodeluje pri pripravi VIZ poročila in opravlja razgovore s starši. Povezuje se tudi z zunanjimi institucijami (Zavod RS za šolstvo, KUOPP, ZD …). Organizira in koordinira izvajanje dodatne strokovne pomoči na šoli ter sodeluje v strokovnih skupinah za pripravo, spremljanje in evalvacijo individualiziranega programa za vsakega učenca. Hrani in ureja dokumentacijo za vse OPP.

Organizira in koordinira delo z učenci priseljenci. Vodi evidenco učencev priseljencev, organizira in koordinira pomoč pri integraciji/inkluziji teh učencev (dodatne ure slovenščine, projekti …), opravlja razgovore z učenci ter organizira govorilne ure s prevajalko.

Sodeluje pri dejavnostih karierne orientacije učencev (načrtovanje in izvedba Kariernega dne; roditeljski sestanki za starše in učence, udeleževanje na posvetih in predstavitvah šol in programov, sodelovanje pri organizaciji dni dejavnosti na temo karierne orientacije/poklicev).

Sodeluje v učiteljskih zborih za pripravo individualiziranih programov za nadarjene učence ter pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti za nadarjene učence.

Sodeluje pri vpisu učencev v prvi razred, pri oblikovanju prvih razredov, na uvodnem roditeljskem sestanku za šolske novince.

Glede na interes učencev ali razrednikov se vključuje v razredne ure in pomaga pri izvedbi različnih delavnic (na temo učenja, medosebnih odnosov, inkluzije).

Po potrebi sodeluje z različnimi zunanjimi institucijami, ki so vpletene v delo z in za otroke/mladostnike.

V tem šolskem letu se lahko na socialno in inkluzivno pedagoginjo obračate vsak dan od 8. do 14. ure. Po potrebi se lahko dogovorite za srečanje tudi izven tega časa. Priporočamo predhodno najavo po telefonu: 07-49-04-067 ali na elektronski naslov: .

 
 
 
Dostopnost