VIZIJA ŠOLE

Naša vizija je postati šola, kjer gradimo demokratične medosebne odnose in razvijamo strpnost do drugačnih.

V sodobno opremljeni in urejeni šoli, ki se povezuje z okoljem, želimo s poudarkom na raziskovalnem pristopu in upoštevajoč potrebe posameznika razvijati kritično mišljenje in tako učence opremiti s kvalitetnim znanjem in spretnostmi za nadaljnje izobraževanje in za življenje.

HIMNA OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM

Himna je posvečena vsem učencem, staršem in vsem delavcem šole. Napisana je bila leta 2010.
Avtorica besedila in glasbe: Manica Žibret
Grafična obdelava: Manica Žibret

Besedilni in glasbeni del si lahko pogledate na sledečih povezavah:

PODATKI O ŠOLI

USTANOVITELJ

Odlok o ustanovitvi št. 028-1/97–1/18 je izdal Občinski svet Občine Krško, dne 04.09.1997.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš (Ur.l.RS, št. 26/99), v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence, je določen z aktom o ustanovitvi.

Osnovna šola Leskovec pri Krškem zajema:

  • celotno naselje Leskovec pri Krškem,
  • naselje Krško z ulicami: Gubčeva ulica, Gruenova ulica, Kovinarska ulica, Leskovška cesta, Mencingerjeva ulica, Pavlinova ulica, Pod Pristavo, Rostoharjeva ulica, Sadjarska ulica, Ulica Milke Kerin, Cesta krških žrtev (od vključno hišne št. 130 dalje),
  • naselja: Gorenja vas pri Leskovcu, Ivandol, Kobile, Loke, Libelj, Nemška Gora, Selce pri Leskovcu, Velika vas pri Krškem, Volovnik, Veniše, Žadovinek, Brezje pri Senušah, Brezovska Gora, Drenovec pri Leskovcu, Senuše, Staža pri Raki (hišna št. 31), Brege, Drnovo, Mrtvice, Vihre, Golek, Gorica, Kerinov grm, Gržeča vas, Jelše, Mali Podlog, Pristava pri Leskovcu, Veliki Podlog, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Velikim Trnom, Spodnje Dule, Dolenja Lepa vas, Lepa vas, Mali Trn, Nova Gora, Nemška vas, Ravni, Smečice, Veliki Trn, Vrhulje, Osredek, Dalce, Kočno, Ženje.

Na podružnični šoli v Velikem Podlogu pouk od 1. do 4. razreda obiskujejo učenci iz naselij:

  • Brege, Drnovo, Gorica, Gržeča vas, Jelše, Mali Podlog, Pristava pri Leskovcu, Velika vas in Veliki Podlog.
ŠOLSKI PROSTOR

Strokovni delavci šole prevzemamo odgovornost za učence med izvajanjem pouka in drugih aktivnosti določenih z Letnim delovnim načrtom šole na šolskem prostoru, ki obsega: šolsko stavbo, dvorišče, šolska športna igrišča, šolske zelenice, šolsko avtobusno postajo in šolske dovozne poti. Na tem prostoru veljajo pravila šolskega hišnega reda.